ضرورت مطالعات تمدنی چیست؟ و چگونگی آن؟
مهندسی محله مسجد محور چگونه امکانپذیر می شود؟
طرح های تمدن سازی مانند: محله مسجد محور کدامند؟

مرکز رشد، نوآوری و تجاری سازی تکنولوژی چیست؟
فرایند تجاری سازی سیستم های فرهنگی چگونه است؟
تحقیق، خلاقیت، طراحی و نوآوری در نگرش دینی چیست؟

مهندسی فرهنگی چیست؟ و با تمدن سازی چه فرقی دارد؟
قدرت نرم چیست؟ و چه تاثیری در زندگی محله و شهر دارد؟
نقش رسانه( بازی، انیمیشن و…) در مهندسی فرهنگی چیست؟

نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی چیست؟
برنامه ریزی استراتژیک شهری و سازمانی چگونه است؟
نقش کارگاه های آموزشی-پژوهشی در مهندسی برنامه ریزی؟

مدیریت تکنولوژی در تجاری سازی و برندسازی چگونه است؟
مهندسی سیستم چیست؟ و مدل سازی چگونه است؟
نقش روش علم و پژوهش در فرایند توسعه تکنولوژی چیست؟

مهندسی حیات برتر یعنی چی؟ مگر حیات هم مهندسی می شود؟
آیا می توان حیات ابدی را بدون برنامه ریزی و مهندسی پیشبرد؟
تمدن سازی را چگونه می توان مهندسی نموده و به نتیجه رساند؟

رزق حلال چیست؟ و چه نقشی در زندگی دارد؟
مهندسی رزق حلال چگونه انجام می شود؟
نقش تکنولوژی های جدید در رزق محله و شهر چیست؟

اقتصاد شهری در نگرش تمدنی چگونه است؟
آیا با بانکداری ربوی می توان اقتصادی مستقل داشت؟
جایگاه فایننس و سرمایه گذاری در اقتصاد تمدنی کجاست؟

زندگی شهری چیست؟ و چگونه می توان آنرا مهندسی نمود؟
نقش مشارکت مردمی در مدیریت و توسعه شهری چگونه است؟
مهندسی و نظارت مردمی بر شاخص های شهری چگونه است؟