مهندسی فرهنگی
تمدن سازی
سبک زندگی
انسان سازی و الگوها

طرح های محله مسجد محور
مهندسی محله و فرهنگ
سبک زندگی

برنامه ریزی شهری
شاخص های شهری
زندگی و توسعه شهری
برندسازی شهری

روش علم و پژوهش
اسلامی سازی علوم انسانی
مدل سازی سیستمی
ارایه سمینار، کارگاه های آموزشی-پژوهشی

مدیریت تکنولوژی
تجاری سازی
نانو تکنولوژی و غذا

اقتصاد و بانکداری حلال
فایننس و سرمایه گذاری
زیارت و گردشگری

متروپلیس
UCLG
ICLEI
FMDV

مدل سازی سیستم ها
مهندسی فرهنگ شهری
مهندسی بازی و رسانه

بازاریابی و آینده پژوهی
برنامه ریزی استراتژیک در سطوح مختلف شهری و سازمانی
طراحی و مدل سازی سیستم های شهری و سازمانی
ایده سازی و سرمایه گذاری
ارایه سمینار، کارگاه های آموزشی-پژوهشی