تماس با ما

  1. مشکل یا مسئله از شما راه حل (از ایده پردازی تا حل مشکل) از ما
  2. یا شناسائی مشکل و مسئله (نیاز سنجی) از ما تائید از شما
  3. یا اصلاح و بهبود سیستم های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی توسط ما