انتشارات

  • مشکل یا مسئله از شما راه حل (از ایده پردازی تا حل مشکل) از ما
  • یا شناسائی مشکل و مسئله (نیاز سنجی) از ما تائید از شما
  • یا اصلاح و بهبود سیستم های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی توسط ما